Czym są badania emocji?

Badania emocji to neuromarketingowa diagnoza reakcji emocjonalnych na zaprezentowane bodźce zmysłowe. Emocje towarzyszą człowiekowi cały czas, podczas wszelkich aktywności, i niejednokrotnie wywierają wpływ na decyzje zakupowe. Zatem w marketingu konieczne jest sprawdzenie w jaki sposób klienci odbierają przekaz, jak na niego reagują, co w wzbudza emocje pozytywne a co negatywne.

Dzięki szczegółowej analizie przekazów, w których główną rolę będą odbierać bodźce wizualne i słuchowe możemy sprawdzić ich wpływ na nieuświadomione zachowania badanego.

We współczesnym świecie, gdzie klient ma do czynienia z nagromadzeniem obrazów i dźwięków, jakość i sposób ich emisji jest bardzo ważna. Przekaz musi się wyróżniać, musi zostać zauważony, zapamiętany. Musi też poruszać odbiorcę. To właśnie dzięki połączeniu kilku metod: Eye Trackingu, EEG, EMG, Face Trackingu i GSR możliwa jest kompleksowa analiza przekazów, uwzględniająca wiele parametrów takich jak: zainteresowanie użytkownika poszczególnymi elementami przekazu, identyfikację potencjalnych problemów/pozytywnych stron w odbiorze przekazu, wpływu poszczególnych elementów przekazu na jego odbiór emocjonalny, identyfikację potencjalnych problemów w odbiorze przekazu np. znużenie, identyfikacja elementów, które uznać można za optymalne w przekazie, tzn. pozytywnie wpływające na odbiór przekazywanych treści. Analiza emocji jest zatem niezbędnym elementem badań marketingowych. Analizy emocji są również przydatne w badaniach rynkowych w przypadku wprowadzania nowego produktu na rynek czy modyfikacji istniejącego.

Jakich informacji dostarczają badania emocji?

Dzięki badaniom emocji możliwe jest analizowanie ich z poziomu niedeklaratywnego, czyli nieuświadomionego przez konsumenta. Możliwe jest również pokazanie emocji towarzyszących  badanym w trakcie trwania eksperymentu. Jest to korzystne, ponieważ daje odpowiedź na pytanie „Jaką reakcję emocjonalną może wzbudzić produkt?”. W trakcie analizy danych możliwe jest nawiązanie do mapy ciepła i obszaru na którym koncentrował się wzrok respondenta z konkretną emocją.

BADANE PARAMETRY

 • Elementy np. reklamy/komunikacji, które budzą pozytywne i te, które budzą negatywne skojarzenia. Obserwacja przez badanego oraz późniejsza analiza jest w stanie wykazać które elementy wzbudzają konkretne emocje. Gwarantuje to dopasowanie treści z uwzględnieniem przekazu emocjonalnego.
 • Zainteresowanie/znudzenie przekazem czy elementami przekazu w czasie. Jest to możliwe do zbadania dzięki programowi wykazującemu konkretne emocje towarzyszące osobie badanej w tym zainteresowanie. Analizując mapę cieplną generowaną po badaniu, możliwe jest także sprawdzenie koncentracji wzroku na konkretnym elemencie i zinterpretowanie z konkretną emocją.
 • Reakcje na wypowiadane komunikaty/sceny reklamy w kontekście wzrostu zainteresowania produktem oraz chęcią sięgnięcia po niego, czy też niechęci lub utraty zainteresowania. Zmierzenie tego parametru w badaniu emocji pozwoli na ocenę warstwy komunikacyjnej badanego przekazu w oparciu o faktycznie odczucia badanych dzięki czemu możliwe jest perfekcyjne dopasowanie treści do odbiorcy.
 • Reakcje respondentów na logo, markę produktu, cenę etc. Mierząc te aspekty możliwe jest uzyskanie podstawowych informacji o wprowadzanym lub dostępnym na rynku produkcie z poziomu niedeklaratywnego.
 • Fragmenty komunikatu/spotu reklamowego, które nic nie wnoszą do przekazu emocjonalnego. Podział na konkretne emocje pojawiające się w czasie badania umożliwia zaobserwowanie tych, które nie budzą żadnych konkretnych. Jest to przydatne w ocenie tego w jakim stopniu przekaz zainteresował badanych oraz jak duży był poziom koncentracji na nim.
 • Rzeczywiste oddziaływanie komunikatu/reklamy w stosunku do założeń jej realizatorów. Doskonale pokazuje to różnorodność percepcji elementu poddanego badaniu biometrycznemu. Zarówno dobrze jest analizować założenia producentów jak i zestawiając je z danymi pozyskanymi od innych respondentów dotyczących tego samego zagadnienia.
 • Sceny lub elementy przeciw skuteczne w komunikacie/reklamie – oddziałujące na odbiorcę w sposób odwrotny do zamierzonego. Wychwycenie ewentualnych negatywnych emocji takich jak złość czy smutek, eliminuje ryzyko wprowadzenia na rynek produktu kojarzącego się niedostatecznie z założonymi wcześniej oczekiwaniami.
 • Porównanie reakcji na oddziaływanie kilku komunikatów/reklam. Umożliwia pozyskanie danych uwzględniających wiele treści a następnie zestawianie ich ze sobą i szczegółową analizę. Różnorodne elementy zestawione ze sobą dają możliwość zaprezentowania danych w atrakcyjny i uwzględniający wiele wątków sposób.
 • Mierzenie zmieniających się emocji podczas  trwania eksperymentu (smutek, zadowolenie, gniew, strach, zaskoczenie, dezorientacja itp.) Emocje są zmienne, nowoczesne techniki badawcze pozwalają na analizę w określonym czasie trwania elementu np. czas spędzany na konkretnej podstronie i towarzyszące temu zmiany emocji lub określone minuty danego spotu reklamowego.
Badania emocji

Jak realizujemy badania emocji klientów?

Zależnie od przyjętych założeń badania, emocje klientów identyfikujemy dzięki technikom EEG, face-trackingu, GSR i EMG. Techniki te są koordynowane z technologiami eyetrackingu stacjonarnego lub mobilnego. 

Nasza autorska metodologia EMOTIONS NEURO SCAN polega na integracji danych z reakcji psychofizjologicznych respondentów wywołanych przez określone bodźce sensoryczne, emocjonalne  i poznawcze z deklaratywnymi jakościowymi technikami badawczymi, takimi jak indywidualny wywiad pogłębiony IDI, wywiad grupowy FGI, lub technikami ilościowymi – np. ankiety CATI, CAWI, czy PAPI. Takie zestawienie to doskonałe ugruntowanie danych biometrycznych z wypowiedziami respondentów dotyczących konkretnego zagadnienia. 

W jakich obszarach konieczne są badania emocji?

Badania emocji są niezbędne wszędzie tam, gdzie dostawca produktów/usług chce dostosować przekaz do potrzeb da swoich obecnych lub potencjalnych klientów.

DLA KOGO? BADANE REAKCJE NARZĘDZIA
 • Dla agencji reklamowych i marketingowych
 • Dla producentów i dystrybutorów
 • Dla właścicieli sklepów stacjonarnych i e-commerce
 • Dla wydawców materiałów audiowizualnych i artystów
 • Dla instytucji chcących zbadać komponent emocjonalny kampanii
 • Dla grafików komputerowych
 • Wzrokowe
 • Słuchowe
 • Emocjonalne
 • ET
 • FT
 • EMG
 • EEG
 • GSR

Case studies

Ile kosztują badania emocji klientów?

Koszt badania każdorazowo ustalany jest z klientem, w zależności od zastosowanej metodologii oraz próby badawczej. W ASM Neuro Lab koszty badań neuromarketingowych są atrakcyjne dla klienta w związku z posiadaniem na własność sprzętu najwyższej światowej klasy.